Vad är effektstyrning?
Effektstrategi, effektkarta och effektmätning.

Effektstyrning är en metod som är särskilt användbar i webb- och IT-projekt. I Vervas Vägledning för 24-timmarswebben framgår att de förväntade effekterna med webbsatsningen ska definieras och att det ska sättas upp konkreta mätpunkter som visar hur långt projektet har kommit mot den avsedda effekten. Även i Vägledning för webbutveckling, de officiella riktlinjerna för hur man bör arbeta med webbplatser i offentlig sektor hänvisas till effektstyrning.

Metoden för effektstyrning, med effektkartläggning och effektmätning, är ett bra sätt att uppnå detta på ett strukturerat och långsiktigt sätt.

Effektkartläggning

Effektstyrningen innebär fyra projektfaser för att göra en effektkartläggning:

 1. Varför? Syfte. Varför gör vi det här? Vilka är de eftersträvade prioriterade effekterna med projektet? Hur mäter vi att syftet uppnås? Behovsanalys.
 2. Vilka? Målgrupper. Vilka är målgrupperna som kan skapa effekterna? Målgruppsanalys.
 3. Vad? Användningsmål. Vad vill eller behöver målgrupperna? Behov, förväntningar och värderingar hos målgrupperna. Målgruppernas användningsmål.
 4. Hur? Åtgärder. Hur ska webbplatsen utformas så att målgrupperna lyckas? Prioritera utifrån vilka som kan ge det största bidraget till de önskade effekterna.

Effektkarta

Effektkartan är den artefakt som på ett lättbegripligt och översiktligt sätt beskriver hela effektstrategin. En stor fördel är att alla som kommer i kontakt med projektet snabbt kan få en uppfattning och förståelse för projektet.

Effektmätning

De effektmål som satts upp och de mätpunkter som ska utvärdera om målen uppnås beskrivs vanligtvis mer detaljerat i ett dokument. Genom att mäta och därefter anpassa förbättras lösningen successivt och målen kan uppfyllas. Intervallet för mätning är beroende på vilken sorts projekt eller lösning det är. För en webbplats är en gång per år ett vanligt intervall. Vissa specifika mätpunkter kanske man tittar oftare på (eller a/b-testar) och gör löpande justeringar.

Exempel på ett effektmål och en mätpunkt

Effektmål 1: Öka kundkontakter

Mätpunkt 1.1: Intresseanmälningar
Mätsätt: Google Analytics

Antalet intresseanmälningar via formulär ska öka med 10% per år. Från X intresseanmälningar per månad (snitt per månad föregående år) till X intresseanmälningar per månad.

Exempel på företag som arbetar med effektstyrning

 • Nordiska museet
 • Swedish ICT
 • ICA
 • Riksdagen
 • Riksbyggen
 • Naturvårdsverket
 • Socialstyrelsen
 • Örebro kommun
 • Stockholm stadsbibliotek

Metoden för effektstyrning är framtagen av Ingrid Domingues och Mijo Balic.

Författare: Mattias Axelsson

Källor & Mer läsning

Wikipedia, http://sv.wikipedia.org/wiki/Effektstyrning
Effect managing IT, utgiven av Copenhagen Business School Press.
Effektstyrning av IT-projekt, utgiven av Liber.
Vägledning för webbutveckling, https://webbriktlinjer.se

Effektstyrning